tvorba webu-grafiky-tisku-logo-gif

všeobecné obchodní podmínky
VOP

1. Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel: NORISreklama s.r.o. ; IČ:28143159;  DIČ: CZ281143159; se sídlem Táboritská 880/12, 130 00 Praha -Žižkov, Česká republika, dále jen „Zhotovitel“

1.2. Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které Zhotovitel poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy, dle těchto podmínek, dále jako „Objednavatel“

1.3. Všeobecné obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky, dále jako „VOP“

1.4. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2. Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: ahoj@denyg.cz. Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů, apod.),
● vedení účetnictví.

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3. Objednání služeb – smlouva

3.1. E-mailová zpráva, z níž zřetelně vyplývá požadavek na objednání konkrétní služby, může být rovněž považována za E-mailovou závaznou objednávku po potvrzení Objednatele.

3.2. Smlouva na služby se uzavírá písemně, nebo elektronicky formou e-mailu.

3.3. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zhotovitel akceptuje (potvrdí slovně v e-mailu, že objednávku přijímá) zaslanou Objednatelem.

3.4. Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, dobrými mravy, vyhláškami, z časových důvodů nebo pokud odporuje zájmům Zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno Zhotovitele.

3.5. Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje. Zhotovitel není povinen tyto údaje ověřovat či jinak kontrolovat.

3.6. Objednatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.

3.7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

3.8. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu nebo přijmout objednávku, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu včetně VOP.

3.9. Objednatel bere na vědomí, že objednání hostingových služeb a doménového jména musí provádět na své náklady a jméno.

4. Podklady pro tvorbu díla

4.1. Objednatel dodává veškeré textové podklady, překlady, dokumenty atd. pokud dodání obsahového materiálu nebylo sjednáno jinak.

4.2. Objednatel je povinen dodat veškeré podklady, jejichž použití vyžaduje následná tvorba a to v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu, nebo jinou elektronickou podobnou. Zhotovitel nenese zodpovědnost za licence dokladů, které mu takto byly zaslány, a není povinnen je ověřovat. V dobré víře spoléhá na to, že ji zajistil Objednatel.

4.3. Fotografie a obrázky dodat v rastrovém formátu jpg, jpeg, nebo png. V případě loga může být použitý formát svg nebo pdf.

4.4. Textové podklady dodat ve formátech doc, docx, rtf nebo txt (stránky musí být řádně označeny a viditelně odděleny).

4.5. Zhotovitel nezodpovídá za chyby a problémy, jestliže tyto chyby byly způsobeny použitím materiálů předaných mu Objednatelem v případě, že Zhotovitel nemohl vliv těchto materiálů zjistit nebo na jejich použití Objednatel trval.

4.6. Objednatel je povinen dodat veškeré podklady Zhotoviteli do termínu uvedeném ve smlouvě (e-mailové komunikaci). Pokud takto neudělá, může Objednatel odstoupit od smlouvy.

4.7. Objednatel bere na vědomí, že veškeré jím dodané zdrojové kódy, šablony, pluginy a další doplňky mají platnou licenci.

5. Pravidla pro obsah

5.1. Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv).

5.2. Zhotovitel neodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti s dodaným obsahovým materiálem (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv).

5.3. Zhotovitel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem, dozví-li se o jejich protiprávnosti. Tyto kroky jsou následně účtovány Objednavateli.

5.4. Webové stránky nesmí sloužit k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) nebo nevyžádaných sdělení obecně.

6. Práva a povinnosti

6.1. Objednatel je povinen se před zadáním objednávky seznámit s obsahem VOP.

6.2. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování služeb, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné podklady a přístupy a to bez zbytečného odkladu.

6.3. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s Objednatelem a případné změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem Objednatele. Jednotlivé kroky zajištění předmětu díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Pokud Objednatel neposkytne v dostatečném předstihu Zhotoviteli potřebné pokyny, je Zhotovitel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy Objednatele, které Zhotovitel zná nebo znát má.
Zhotovitel dílo jako celek i jeho jednotlivé výstupy zpracuje bez věcných a formálních chyb, v řádné kvalitě, včas a v dohodnuté formě.

6.4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo znát má, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.

6.5. S osobními údaji Objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.

6.6. Zhotovitel při realizaci díla postupuje samostatně a není při provádění díla vázán pokyny Objednatele.

6.7. Zhotovitel si vyhrazuje právo dočasně přerušit či omezit poskytování služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Objednatele, je-li služba využívána v rozporu se smlouvou, objednávkou nebo při porušení závazků daných VOP.

6.8. Zhotovitel si vyhrazuje právo poskytnout údaje nutné pro výkon díla třetím stranám – například při registraci domény, zřízení webhostingu, zajištění tisku atd.

6.9. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit funkce a grafické provedení webových stránek v rámci funkčnosti, responzivity a správného zobrazení u materiálů dodaných ke zpracování Objednatelem.

6.10. Zhotovitel nenese zodpovědnost za obchodní výsledky Objednatele.

7. Fakturace a platební podmínky

7.1. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla včetně víceprací nad rámec dohodnuté ceny, která mu bude známá a domluvená v průběhu provádění díla.

7.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat od Objednatele zálohu na realizaci díla ve výši 50 % z celkové ceny před započetím tvorby díla. Zbývající část ceny je Objednatel povinen uhradit po převzetí díla dle faktury.

7.3. Faktury jsou vystavovány se splatností 14 dnů a zasílány v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele v den vystavení.

7.4. Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele.

7.5. Teprve po úplném uhrazení faktury nebo výzvy k platbě obdrží Objednatel plné přístupy k webovým stránkám a k administraci služeb.

7.6. Zálohu na realizaci objednávky je povinen Objednatel uhradit do 14 dnů pracovních dnů od potvrzení objednávky. Záloha na realizaci je nevratná.

7.7. Protokolárním převzetím a schválením díla uznává Objednatel svůj peněžní závazek vůči Zhotoviteli.

7.8. Objednatel je povinen provést platbu dle pokynů vystavené faktury v přesné částce a označit ji uvedeným variabilním symbolem.

7.9. V případě prodlení s platbou Objednatele za doobjednané služby a rozšíření stávajícího díla je Zhotovitel oprávněn zakázat užívání již předaných prvků, pozastavit přístup Objednatele do správy webových stránek, případně může dojít až k jejich odstavení či shození.

8. Podmínky dodání a předání díla

8.1. Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení faktury a všech závazků vůči Zhotoviteli. Do doby uhrazení ceny díla není Objednatel oprávněn využívat dílo pro svůj prospěch.

8.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je Zhotovitel v prodlení oproti smluvenému termínu dokončení o více než 30 dní nebo předávané dílo z velké části neodpovídá sjednanému.

8.3. Podmínkou pro získání přístupu ke zdrojovému kódů, užité grafice a administraci je vyrovnání všech finančních závazků Objednatele.

8.4. Získání přístupu ke zdrojovému kódu webové prezentace ze strany Objednavatele zbavuje Zhotovitele veškeré odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady webové prezentace a to i v případě, kdy nebyla podepsána písemná dohoda. Zhotovitel v žádném případě nezodpovídá za problémy, respektive ušlý zisk, který by vznikl zásahem Objednatele do kódu prezentace, vadou díla, či jeho nedostupností.

8.5. Dílo nebo objednávka je dokončena ve stanoveném termínu nebo dříve.

8.6. Bude-li Objednatel v prodlení s dodáním potřebných podkladů, je Poskytovatel oprávněn posunout výše uvedené termíny plnění o dobu prodlení Objednatele s dodáním potřebných podkladů, případně navíc o dobu potřebnou k opětovné alokaci zdrojů potřebných pro poskytnutí Dodávky.

8.7. Pokud Objednatel nebude schopen nebo ochoten pokračovat v realizaci objednávky nebo dodat podklady nezbytné pro pokračování v realizaci tak, aby byla poskytnuta v dohodnutém termínu, je povinen uhradit k tomuto termínu alikvotní částku odpovídající ceně objednávky realizované k tomuto datu.

9. Údržba webových stránek

9.1. Rozsah prací spadající do údržby webových stránek pošle Zhotovitel na e-mail Objednateli.

9.2. Objednatel se zavazuje nahlásit vady bezprostředně po jejích zjištění primárně na e-mailovou adresu: ahoj@denyg.cz

9.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit úpravu zjištěných vad nejdéle do:

  • 48 hodin u textových vad (v pracovní dny)
  • 48 hodin u grafických vad (v pracovní dny)
  • 48 hodin v případě vad ve funkčnosti webových stránek (v pracovní dny)

9.4. Vady, které nespadají do shora uvedených kategorií, budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení nápravy.

9.5. Pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli náležitou součinnost pro řádný výkon smluvených prací, nemůže se dovolávat lhůt plnění uvedených v tomto článku.

10. Vady zapříčiněné cizím zaviněním

10.1. Závady zapříčiněné cizím zaviněním nejsou považovány za závady způsobené Zhotovitelem a nevztahuje se na ně doba odezvy.

10.2. Závady zapříčiněnými cizím zaviněním se rozumí závady vzniklé na webových stránkách při manipulaci Objednatele se zdrojovými soubory stránek serveru, manipulaci s databází, manipulací s technologiemi, na kterých je web postaven, nastavením parametrů serveru, které zapříčiní závady na webových stránkách a také závady vzniklé útokem na stránky třetí osobou hackerské útoky, mallware, chybami v nástrojích 3. stran, které Zhotovitel není schopen ovlivnit, a další.

10.3. Odstranění vad spojené se zjištěním útoků třetích stran – hackerů, mallware a dalších virů nespadá pod kompetence Zhotovitele, ale do kompetence programátora. Zhotovitel může poskytnout součinnost při řešení závad (např. vyhledání vhodného programátora zaměřujícího se na odstranění mallware apod.)

10.4. Objednatel není povinen se Zhotoviteli zavázat k placení údržby webových stránek. K nepřijetí údržby není vázaná služba dodání webových stránek.

10.5. Objednatel je ovšem povinen informovat Zhotovitele, jestliže si nepřeje měsíční údržbu webových stránek, a to v poptávce, anebo v závazné objednávce.

10.6. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za vady u jednotlivých klientů Objednavatele, pokud se jim nezobrazuje na jejich zařízení určitý obsah stránek či se pomalu načítá a to v případě, že je daný obsah webových stránek v pořádku a chyba je na straně klienta či zařízení klienta Objednavatele (zejména v případě členských sekcí).

10.7. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Objednatelem, jestliže vlastním přičiněním způsobí nefunkčnost stránky.

11. Fakturace a platební podmínky za údržbu webových stránek

11.1. Cena za údržbu je vypočítána dle velikosti webových stránek a jejich složitosti a je oznámena Objednateli e-mailem.

12.Vady, výpadky webhostingových služeb

12.1. Zhotovitel nezodpovídá za vady a výpadky webhostingové služby dodané Objednatelem.

12.2. Zhotovitel nezodpovídá za výpadky webhostingové služby zajištěnou poskytovatelem webhostingových služeb.

13. Reklamace a odstoupení od smlouvy

13.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednatel s placením záloh nebo splátek v prodlení větším než 14 dnů.

13.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro předání podkladů pro dokončení díla nebo termín konečné kontroly a schválení díla překročen Objednatelem o více než 30 dní.

13.3. Je-li k tvorbě díla nutná součinnost Objednatele, je Zhotovitel oprávněn určit přiměřenou lhůtu k součinnosti a po jejím uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek Objednatele.

13.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu Objednatel brání k odvedení profesionální práce dle všech designérských a kodérských standardů, a jestliže Objednavatel ve skutečnosti nepotřebuje webdesignera s potřebnými kvalitami, kterými Zhotovitel disponuje.

13.5. Zhotovitel nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování, problémy vzniklé únikem dat atd.

13.6. V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad. Toto zjištění není považováno jako porušení funkčnosti ze strany Zhotovitele.

13.7. Reklamaci může uplatňovat pouze Objednatel, tj. osoba, která provádí objednávku, nebo osoba uvedená ve smlouvě o dílo.

13.8. Odstoupením od smlouvy nebo stornování potvrzené objednávky vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu prací, které byly zhotoveny do data odstoupení od smlouvy a to nejpozději do 7 dnů.

13.9. Objednatel má možnost odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy je zásadně nespokojen s grafickým návrhem vytvořeným Zhotovitelem a to pouze v případě, kdy se grafický návrh podstatně neslučuje se zadáním Objednatele.

14. Prohlášení o Ochraně osobních údajů

14.1. Zhotovitel respektuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a dle toho i nakládá s Vašimi údaji.

14.2. Veškerá data uchovává Zhotovitel pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba.

14.3. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. V případě zásahu vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.

15.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy.

15.3. Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.

15.4. Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

15.5. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 3.2024

Další mé projekty

© 2024 Všechna práva vyhrazena denyg.cz | webové stránky • grafika • video • tisk a polep